Regulamin

 1. WSTĘP

  Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem WWW.regiopedia.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę “Media Regionalne sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 45, kod pocztowy 02-672, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS/0000052204 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 930701694, NIP 899-10-10-229., zwaną dalej Właścicielem, lub przez Partnerów Właściciela, na podstawie zawartych umów.

 2. DEFINICJE
  Portal
  - system zapewniający dostęp do stworzonej przez Właściciela internetowej platformy społecznościowej włączonej do sieci Internet pod adresem WWW.regiopedia.pl, w postaci systemu stron dostępnych z powyższego adresu internetowego, funkcjonujących pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną, udostępnianą na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami, w tym m.in.: bazami danych, materiałami tekstowymi, dźwiękowymi, oprawą graficzną i strukturą organizacji, gromadzonymi i przetwarzanymi w systemie informatycznym w uporządkowany sposób, na potrzeby świadczonych przez Właściciela i/lub jego Partnerów Usług; Portal umożliwia Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela i/lub jego Partnerów, innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych / oferowanych przez Właściciela przez Portal, a w tym usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Gości.
  Regulamin
  - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego stanowiącymi jego integralną część.
  Właściciel
  - właściciel Portalu, spółka “Media Regionalne sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 45, kod pocztowy 02-672, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS/0000052204 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Osoba
  – osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
  Administrator
  - Osoby zarządzające i prowadzące całość lub poszczególne strony Portalu, działające z upoważnienia Właściciela.
  Partner
  - Osoba, która na podstawie umowy z Właścicielem dostarcza w ramach Portalu treści lub Usługi, działająca na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów. Do usług świadczonych przez Partnerów nie ma zastosowania niniejszy Regulamin.
  Gość
  - pełnoletnia osoba fizyczna posiadajaca pełną zdolność do czynności prawnych, niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby Portalu bez rejestracji. Gościem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  Użytkownik
  pełnoletnia osoba fizyczna posiadajaca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Portal, posiadająca swój Nick, hasło i własne Konto w Portalu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  Konto
  - dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Nicku i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem danych umożliwiający korzystanie z Portalu, za pomocą, którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami Portalu, dokonuje działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu; Konto obejmuje zbiór podlegających archiwizacji informacji o Użytkowniku podawanych przez niego dobrowolnie w czasie rejestracji oraz informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Portalu ,.
  Nick
  - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego wybrana (przyjęta) podczas rejestracji Konta w Portalu.
  Wolny Dostęp
  - dostęp oferowany przez Portal nieodpłatnie (bez potrzeby rejestracji) do wybranych informacji i Usług ogólnodostępnych oraz swobodny dostęp komunikacyjny.
  Usługi
  - usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.114.1204 z późn. zm.), oferowane na stronach Portalu, tj.:
  • usługi informacyjne - udostępnianie serwisów informacyjnych poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie (dotyczy wszystkich stron Portalu);
  • usługi komunikacji internetowej, polegające na umożliwieniu komunikacji pomiędzy Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania oraz wysyłania danych;
  • udostępnianie stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości ;
  • usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych w Portalu informacji i danych. Usługi wyszukiwania realizowane są z wykorzystaniem mechanizmów Właściciela i/lub Partnerów.
  Baza danych
  - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych w Portalu według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób , w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
  Pobieranie danych
  - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia.
  Społeczność internetowa
  - grupa stałych Użytkowników Portalu, osób zainteresowanych tematyką udostępnianą na stronach Portalu, którzy odwiedzają Portal i w miarę systematyczny sposób korzystają z materiałów dostępnych na Portalu.
  Wtórne wykorzystanie
  - publiczne udostępnienie Bazy danych lub jej elementów w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Portal ma na celu budowę Encyklopedii Regionu. Jej współtwórcami są Użytkownicy, którzy tworzą i upowszechniają informację publiczną, uprawiają dziennikarstwo obywatelskie. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać stworzenie Społeczności internetowej, która dzięki szybkiej wymianie informacji, będzie efektywnie wykorzystywać zasoby Internetu, realizując swoje cele i aspiracje zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.
  2. Zawartość Encyklopedii Regionu jest bezpłatna.
  3. Ochronie podlegają elementy Portalu stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.06.90.631 z późn. zm. - dalej jako ustawa o prawie autorskim).
  4. Nie jest dozwolone Pobieranie danych lub Wtórne wykorzystywanie, które jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i/lub Regulaminem.
  5. Encyklopedia Regionu jest dziełem zbiorowym i podlega regulacji dotyczących dzieł zbiorowych na postawie ustawy o prawie autorskim. Użytkownicy wprowadzający swoje marieriały do Portalu nie stają się współproducentami Baz Danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych, ani współtwórcami Portalu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.
  6. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu, a także za te części i elementy Portalu, które obsługiwane są przez Partnerów, jak również za materiały i treści wprowadzane do Portalu przez Użytkowników.
  7. Korzystanie z komercyjnych stron Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów na nich dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.
 4. ZAKRES USŁUG i WSPÓŁPRACA Z INNYMI PARTNERAMI
  1. W ramach Portalu dla Gości dostępne są nieodpłatnie następujące Usługi:
   • usługi informacyjne - możliwość przeglądania Encyklopedii Regionu w zakresie informacji ogólnodostępnej na poziomie I dostępności, o którym mowa w części IX pkt. 1 a,
   • w zakresie usługi komunikacji internetowej - uczestnictwo bierne poprzez przeglądanie publikowanych przez Użytkowników treści.
  2. W ramach Portalu dla Użytkowników dostępne są nieodpłatnie Usługi udostępniania stron dla prowadzenia i publikacji własnej twórczości tj. tekstów, zdjęć, filmów wideo itp.
  3. O innych usługach dodatkowych Goście i Użytkownicy będą powiadamiani w miarę ich wprowadzania.
  4. Portal publikuje banery oraz linki do innych stron, witryn i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron innych Osób bądź Partnerów. Korzystając z baneru lub linku Gość lub Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innej Osoby działającej pod swoim imieniem (nazwą) i na swój rachunek.
  5. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek informacji lub usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Portalu (gwarancja, rękojmia itp).
  6. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące u Partnerów oraz za ochronę danych osobowych zgromadzonych przez Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów Portalu, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
  7. Właściciel / Administrator Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach Partnerów.
  8. Właściciel / Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach Partnerów współpracujących z Portalem lub, do których prowadzą linki ze stron Portalu.
 5. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
  2. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
  3. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu w systemie Portalu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
  4. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  5. Użytkownicy aby korzystać z dostępu do Portalu muszą używać sprzętu komputerowego wyposażonego w oprogramowanie internetowe.
 6. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Umowa o świadczenie nieodpłatnie Usług informacyjnych i komunikacyjnych w ramach Portalu z Gościem albo Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Gościa i / lub Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego w ramach Portalu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa lub Użytkownika z danych stron Portalu.
  2. Umowa wygasa w momencie usunięcia konta Użytkownika.
  3. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów pozostałych nieodpłatnych lub odpłatnych usług jakie mogą być świadczone Użytkownikom przez portal podlegać będą postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług w ramach Wolnego Dostępu, jak i Usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: regiopedia.reklamacja@mediaregionalne.pl. Reklamacje muszą być wysłane z adresu, który został podany w rejestracji.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. Nick, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
  4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
  6. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Portalu przez Partnerów. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
  7. Osoby trzecie, których prawa zostały naruszone przez Użytkowników mogą zgłosić takie naruszenie Administratorowi na adres mailowy regiopedia.naruszenie3@mediaregionalne.pl lub listownie na adres…“Media Regionalne sp. z o.o.”, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, z dopiskiem na kopercie „Naruszenie3”..Administrator ma trzy dni robocze liczone od dnia otrzymania informacji o naruszeniu na jego rozpatrzenie.
 8. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
  1. Wszelkie prawa do Portalu i Bazy Danych zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do stworzonych przez Partnerów poszczególnych elementów Portalu lub Baz danych należą do Partnerów.
  2. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności:
   1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.06.90.631 z późn. zm.),
   2. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1053),
   3. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym (Dz.U.84.5.24 z późn. zm.),
   4. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.03.128.1402 z późn. zm.).
  3. Majątkowe prawa autorskie do utworów (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim) znajdujących się na stronach Portalu, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z oferowanymi serwisami lub Usługami należą do Właściciela lub Partnerów, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia wynika, co innego albo informacja lub utwory są udostępniane publicznie przez osobę posiadającą do nich odpowiednie prawa majątkowe. Korzystanie z utworów i Baz danych oraz innych elementów zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Gości lub Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz Baz danych.
  4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 niniejszych zasad korzystania z Portalu, zabronione jest w szczególności:,
   1. kopiowanie, modyfikowanie oraz przesyłanie lub w innym sposób przetwarzanie utworów dostępnych przez Portal, a także Baz danych,
   2. rozpowszechnianie utworów publikowanych na stronach Portalu,
   3. Pobieranie danych i Wtórne wykorzystywanie,
    chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika co innego, W szczególności zabronione jest wykonywanie ww. czynności w celach komercyjnych.
  5. Użytkownicy i Goście mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i Baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub Bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz Osób, których utwory lub Bazy danych są udostępniane przez Portal.
  6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach Portalu treści, chyba, że Właściciel w formie oświadczenia postanowi inaczej. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych materiałów, naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  7. Jakiekolwiek inne, niż określone w pkt. 5 i 6 niniejszych zasad korzystania z Portalu, korzystanie z utworów i Baz danych udostępnianych w ramach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub Osób, których utwory lub Bazy danych są udostępniane przez Portal) do podlegających ochronie utworów i Baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne, karne lub przepisy szczególne. W celu uzyskania zgody na korzystanie z utworów lub Baz danych udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt na adres: regiopedia.zgoda@mediaregionalne.pl
  8. Dane i informacje udostępniane w ramach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne. Nie dotyczy to treści i materiałów zamieszczonych w Portalu przez Użytkowników, za które Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  9. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników lub Gości Portalu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponoszą Goście i Użytkownicy. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości lub Użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
  10. Niniejsze zasady korzystania z Portalu nie ograniczają praw Użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu.
  11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. W takim przypadku Właściciel jest uprawniony również do podjęcia czynności zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  12. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Portalu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu.
 9. REJESTRACJA
  1. Portal został zaprojektowany na 2 poziomach o różnych stopniach dostępu:
   1. I poziom Wolny Dostęp - dostępny dla Gości,
   2. II poziom – dostępny jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
  2. Podstawą korzystania z Portalu w charakterze Użytkownika jest dobrowolna, bezpłatna rejestracja w systemie, która nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Dostęp do Usług Portalu na Poziomie II mają tylko zarejestrowani Użytkownicy, którzy aby skorzystać z Usług Portalu muszą każdorazowo zalogować się.
  3. Korzystanie z Informacji Ogólnodostępnej na Poziomie I jest swobodne, dobrowolne, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji i logowania. Są one dostępne dla wszystkich Gości, zgodnie z zakresem określonym w części IV. pkt. 1 Regulaminu.
  4. Korzystanie z informacji innej niż ogólnodostępna zamieszczonej w systemie stron Portalu oraz publikowanie materiałów własnych, zamieszczanie zdjęć i innych materiałów wymaga posiadania statusu zarejestrowanego Użytkownika.
  5. W celu dokonania rejestracji należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wypełnić formularz rejestracyjny.
  6. Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Akceptując formularz Użytkownik równocześnie:
   1. uzyskuje dostęp do II poziomu systemu na zasadach określonych w Regulaminie,
   2. zapewnia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji wszystkich jego postanowień
   3. zapewnia o prawdziwości i kompletności danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz, że jest pełnoletni i posiada zdolność do czynności prawnych lub w przypadku osób małoletnich albo nieposiadających zdolności do czynności prawnych zapewnia o uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego,
   4. zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela swoich danych osobowych oraz innych informacji, w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o ochronie baz danych
  7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje Nick, hasło swój adres e-mail. . Nick oraz hasło Użytkownika (podane w formularzu rejestracyjnym) są potrzebne do czynnego korzystania ze stron systemu Portalu.
  8. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony Nicku oraz hasła przed dostępem do nich osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się Nickiem i / lub hasłem Użytkownika.
  9. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie uzyskania Konta oraz link aktywujący konto. Użycie linku kończy proces rejestracyjny.
  10. Właściciel nie kontroluje, ani nie weryfikuje podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
  11. Użytkownik może na bieżąco dokonywać aktualizacji bądź zmiany danych podanych w formularzu.
  12. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w terminie 14 dni.
  13. W przypadku podania fałszywych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług i usunięcia Użytkownika z Portalu.
  14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi lub stronom trzecim spowodowaną wadliwym, nieterminowym lub niepełnym przekazaniem danych Użytkownika.
  15. W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela / Administratora.
  16. Właściciel / Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.
  17. Umowa o korzystanie z Portalu jest zawierana na czas nieokreślony.
  18. Zawierając umowę Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
   1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Właściciela, Administratora oraz innych Osób,
   2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników,
   3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać prawidłowe działanie Portalu, a także działań na szkodę Właściciela, Administratora, Partnerów oraz innych Użytkowników.
  19. Zawierając umowę Użytkownika zapewnia, iż:
   1. wszelkie treści i utwory zamieszczane przez niego na stronach Portalu są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich,
   2. w przypadku umieszczenia w Portalu utworów, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Właściciela i/lub Administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu, jak również w związku z ich usunięciem z Portalu.
  20. Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć umowę.
  21. Wypowiedzenie umowy musi mieć formę pisemną lub oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail)
  22. Wraz z zakończeniem umowy dostęp Użytkownika do systemu stron Portalu na poziomie II dostępności zostaje zablokowany, a zapisane w systemie informacje Użytkownika skasowane.
  23. Właściciel/Administrator może w każdej chwili zablokować Użytkownikowi Konto lub dostęp Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji:
   1. uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia zawartości Portalu,
   2. wykorzystywania informacji w niedozwolony sposób,
   3. naruszenia Regulaminu lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   4. stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela i lub Administratora,
   5. umieszczenia na Koncie lub stronach Portalu treści lub materiałów mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu, w tym m.in. treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. Administrator ma prawo ww. treści lub materiały niezwłocznie z Portalu usunąć.
  24. W przypadku zablokowania Użytkownikowi Konta, ponowne założenie Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Właściciela / Administratora.
 10. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Użytkownik ma prawo:
   1. wglądu do swoich danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z Bazy danych Portalu poprzez: stronę rejestracji Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicku i hasła, przesłaniu maila na adres e-mail: regiopedia-zmiana@mediaregionalne.pl, pod warunkiem, że adres e-mail jest tożsamy z podanym podczas rejestracji, wysłanie listu poleconego na adres: “Media Regionalne sp. z o.o.”, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, z dopiskiem na kopercie „Regiopedia-Zmiana”,
   2. dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu, tak, aby znane było tylko Użytkownikowi,
   3. wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie
  2. Użytkownik ma obowiązek:
   1. korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także zgodnie z Regulaminem,
   2. podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,
   3. przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
   4. bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora,
   5. ochrony Nicku oraz hasła dostępu przed innymi osobami,
   6. dokonywania zmiany hasła, oraz powiadamiania Administratora w przypadku podejrzenia, że hasło dostało się w ręce osób trzecich,
   7. zawiadamiania niezwłocznie Właściciela / Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu lub treściach naruszających postanowienia Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów,
   8. dostarczania Właścicielowi / Administratorowi niezbędnej informacji oraz udzielania pomocy, gdy Właściciel / Administrator przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.
  3. Użytkownikowi nie wolno:
   1. wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami
   2. wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości Portalu w zakresie przekazywanych danych.
   3. zakłócać funkcjonowania Portalu lub łączy albo ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
   4. udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach, Gościach lub innych Osobach, osobom trzecim,
   5. publikować na Portalu informacji, które: naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych Osób, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne, są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.
 11. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA
  1. Właściciel / Administrator zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu Portalu, udziela Gościom i Użytkownikom pomocy w ich problemach, w takim zakresie, w jakim system Portalu na to pozwala.
  2. Właściciel / Administrator ma prawo:
   1. czytać, blokować i usuwać wszelkie informacje, wypowiedzi, komunikaty niezgodne z prawem lub Regulaminem w szczególności naruszające prywatność lub dobra osobiste Gości i Użytkowników lub innych Osób,
   2. blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z dostępu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
   3. zablokować w całości lub części w dowolnym terminie dostęp Użytkownika, Gościa do Portalu bez uprzedniego powiadamiania w sytuacjach naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub prawa,
   4. rozwiązać umowę z Użytkownikiem poprzez usunięcie Konta Użytkownika naruszającego prawo, dobre obyczaje lub Regulamin lub poprzez usunięcie z systemu Użytkownika, który przez okres 6 miesięcy z niego nie korzystał (usunięcie w tym trybie nie wymaga powiadomienia Użytkownika),
   5. dokonywać zmian warunków użytkowania Portalu, jeśli będzie to konieczne ze względów prawnych, organizacyjnych lub będzie to służyć poprawie atrakcyjności Portalu oraz wprowadzać zmiany do Regulaminu.
  3. Właściciel / Administrator ma prawo do zmian sposobu działania Portalu, a w szczególności:
   1. zmian wyglądu stron Portalu,
   2. zmian funkcji stron Portalu,
   3. zmian w zawartości Portalu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
   4. przesyłania na podane konta pocztowe treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela / Administratora jak i innych Osób.
  4. Właściciel / Administrator dołoży starań, aby Użytkownik nie otrzymywał nie chcianych treści informacyjnych i reklamowych, jeżeli złoży oświadczenie, że sobie tego nie życzy.
  5. Poczta elektroniczna kierowana do Właściciela Portalu lub Administratora Portalu może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.
  6. Właściciel nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Portalu.
  7. Użytkownik przyjmując do wiadomości niniejszy Regulamin przyznaje Właścicielowi / Administratorowi prawo do eksploatacji treści opublikowanych przez Użytkownika w Portalu w zakresie niezbędnym dla właściwej obsługi i spełniania funkcji stron Portalu, zgodnie z tym Regulaminem lub właściwymi regulaminami dla poszczególnych Usług, witryn, stron Portalu.
 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA
  1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.
  2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z Osobą, której dane uzyskał ze stron Portalu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Goście i Użytkownicy Portalu.
  4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Portalu, nie narusza postanowień umowy. Właściciel / Administrator nie odpowiada za treści opublikowane na stronach dostępnych przez Portal lub pod adresami znajdującymi się na stronach Portalu.
  5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników,
   2. sposób, w jaki Goście i Użytkownicy korzystają z Platformy i skutki podjętych przez Gości i Użytkowników działań,
   3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
   4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników lub Gości,
   5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela / Administratora.
  6. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
   1. wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności,
   2. powstałe w wyniku braku dostępu do Portalu lub utraty informacji, treści, również wprowadzanych przez Użytkowników, na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Portalu lub ingerencji osób trzecich,
   3. powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Portalu,
   4. powstałe w następstwie posłużenia się przez osoby trzecie identyfikatorem lub hasłem dostępu Użytkownika
   5. powstałe z innych przyczyn niezależnych od Właściciela / Administratora.
  7. Umieszczone Platformie Portalu informacje, oprogramowania, oferowane produkty i usługi, mogą być nieaktualne lub też mogą zawierać błędy i nieprawidłowości, za które Właściciel nie odpowiada; Nie dotyczy to przypadków, które są regulowane przez odrębne umowy o świadczenie usług oferowanych na stronach Portalu.
  8. Właściciel / Administrator nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub prawnych, wynikających z zastosowania publikowanych na stronach Portalu informacji, instrukcji lub udostępnianych oprogramowań.
  9. W Portalu mogą się znajdować linki do innych witryn WWW umożliwiające Użytkownikom lub Gościom bezpośrednie przejście na inne strony, które są kontrolowane przez inne Osoby.. Ze względu na brak możliwości wpływu na zawartość lub też sposób korzystania z tych witryn, Właściciel / Administrator nie może być i nie jest odpowiedzialny za zamieszczone na nich treści, ani też za sposób ich wykorzystywania.
  10. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub Gościa informacji oraz programów uzyskanych poprzez Portal, w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie, w szczególności za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.
 13. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA
  1. Pobrane w trakcie rejestracji informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Portalu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Administratora.
  2. Dane Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Portalu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela / Administratora. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
  3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji, opisujących aktywność zbiorową Gości i Użytkowników przez Portal i usług realizowanych na stronach Portalu. Dane te będą podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
  4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo, gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.
  5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  6. Jeżeli Właściciel otrzymał zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  7. Jeżeli Właściciel uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
  8. Właściciel może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Gości / Użytkowników z usługi świadczonej drogą elektroniczną:
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika (Nick), wskazywane przez Użytkownika podczas rejestracji,
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  9. Właściciel udziela informacji o danych, o których mowa w pkt. 8 powyżej organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  10. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Właściciel może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w pkt., 8 powyżej, które są:
   1. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, za zgodą Użytkownika,
   2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w pkt. 11 poniżej,
   3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
  11. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  12. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 11 powyżej.
 14. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela.
  2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel, który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Właściciela do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Właściciel może przekazać dane osobowe Użytkowników Administratorowi.
  4. Właściciel może przetwarzać dane osobowe, gdy:
   1. Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących go danych,
   2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
   3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Gość, Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   4. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą.
  5. Zgoda, o której mowa, w pkt. 1, może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania.
  6. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby - Gościa, Użytkownika, którego dane dotyczą, a spełnienie warunku określonego w pkt. 1 jest niemożliwe, Właściciel może przetwarzać dane bez zgody tej osoby - Gościa, Użytkownika, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.
  7. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, Regulaminem i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych Osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub, jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem. Przekazanie danych Administratorowi nie wymaga odrębnej zgody.
  8. Właściciel / Administrator w ramach świadczenia poszczególnych usług zbiera oraz przetwarza dane (niebędące danymi osobowymi) niezbędne dla wykonania Usług.
  9. Właściciel / Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu cookies. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.
 15. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO
  1. Właściciel / Administrator udostępniając Gościom i Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności intelektualnej i praw autorskich.
  2. W Portalu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i inne materiały. Zastosowany w Portalu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
  3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z ochroną praw autorskich ze strony Osób trzecich skierowanych do Właściciela / Administratora w związku z działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, Użytkownik - po zawiadomieniu go przez Właściciela / Administratora, przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz podejmie wszelkie niezbędne działania na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia.
  4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela / Administratora lub przez inną uprawnioną Osobę.
  5. Użytkownicy oświadczają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi innych Osób, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych Osób. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
  6. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Gości i Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Właściciel ma prawo do redagowania, kopiowania oraz udostępniania tych materiałów w różnych kanałach elektronicznej, jak i innych form prezentacji serwisu.
  7. Prawo do znaku towarowego WWW.regiopedia.pl przysługuje Właścicielowi. Znaku tego nie można przetwarzać lub używać do własnych celów komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.
  8. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym Osobom.
  9. Nazwy „Dziennik Wschodni”, „Echo Dnia”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Współczesna”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”, „Głos Szczeciński”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Nowiny. Gazeta Codzienna”, WWW. Regiopedia.pl oraz znaki graficzne tych mediów są prawnie zarejestrowanymi znakami towarowymi, użytkowymi lub zdobniczymi; podobnie jak inne zamieszczone w Portalu znaki towarowe, produkty, slogany i loga związane z WWW.regiopedia.pl. Są one zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela. To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz Właściciela.
  10. Wszystkie inne nazwy firm, produktów i usług, które pojawiają się na stronach Portalu, zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być podlegającymi ochronie znakami towarowymi innych Osób.
  11. Znaki towarowe, handlowe, użytkowe, zdobnicze i oznaczenia pochodzenia, a także domeny, które występują na stronach internetowych, podlegają ochronie prawnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody uprawnionego wspomnianych znaków i oznaczeń, jak również znaków i oznaczeń do nich podobnych oraz uznanych za powszechnie znane.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem Portalu a Gościem i / lub Użytkownikiem z chwilą rejestracji (dotyczy Uzytkownikaów) lub z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu (dotyczy Gości).
  2. Zmiana Regulaminu i warunków uczestnictwa dokonywana będzie w drodze zamieszczenia stosownych informacji na stronie Portalu.
  3. Postanowienia inne niż zawarte w Regulaminie, które mają być wiążące, muszą posiadać stosowną, przewidzianą prawem formę.
  4. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji (art. 183 (1) i następne kodeksu postępowania cywilnego) a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby, to jest w Warszawie.
  5. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Portalu i Gościa lub Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
  6. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. W miejsce postanowień nieważnych lub nieskutecznych wprowadza się postanowienia zgodne z prawem, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron.
  7. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.